HMS

Vår visjon

helse-miljø-sikkerhet

Alle våre medarbeidere skal oppleve at de har en arbeidsplass der deres sikkerhet, helse og trivsel blir godt ivaretatt. Vi skal være oss bevisst vårt sosiale ansvar og vårt ansvar overfor samfunnet og miljøet for øvrig. Vår virksomhet skal ikke påføre skader på mennesker, materiell eller miljø.

Våre holdninger til HMS

 • Alle skader kan unngås
 • Det er et ledelsesansvar å forhindre skader
 • Vern om helse, sikkerhet og et godt arbeidsmiljø er like viktig som effektivitet og produktivitet
 • God opplæring er grunnleggende for å kunne arbeide sikkert
 • Regler og bestemmelser kan og skal alltid overholdes
 • Et godt arbeidsmiljø er det beste grunnlaget for langsiktig suksess

Vårt HMS-ansvar

Vi driver vår virksomhet innenfor en bransje som sannsynligvis med rette har vært i søkelyset på grunn av manglende sosialt, sikkerhets- og miljømessig ansvar. Vi ønsker å utvise et særlig ansvar for å bidra til å rette opp dette inntrykket av vår bransje. Uniqon ønsker å bygge langsiktige relasjoner med våre kunder, og vil oppnå dette ved å opptre med troverdighet og pålitelighet både i vårt HMS-arbeid og i vår dialog med kunden. Som ledd i dette vil vi:

 • Sørge for at vårt personell alltid har fått god HMS-opplæring
 • Arbeide aktivt for å skape gode holdninger til HMS blant våre ansatte
 • Sørge for at våre kunder føler seg trygge når de benytter personell fra Uniqon
 • Gi informasjon om HMS på en åpen og pålitelig måte
 • Være oppdatert på gjeldende regelverk og etterlevelsen av dette

Unknown

Våre HMS-mål

Vi skal måle effekten av vårt HMS-arbeid opp mot følgende målsetninger:

 1. Sykefravær på under 2%
 2. Ingen ulykker med personskade som gir fravær
 3. Dokumentert gjennomført HMS-opplæring på alle nyansatte